Đào tạo

[CHUẨN ĐẦU RA] - Thông báo đã có chứng nhận năng lực tiếng Anh đợt khảo sát ngày 18/12/2016 và 08/01/2017

Đã có chứng nhận năng lực tiếng Anh đợt khảo sát ngày 18/12/2016 và 08/01/2017 tại trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN.
Thí sinh đến nhận chứng nhận tại Phòng Đào tạo, trường Đại học Ngoại ngữ - 131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng. Vui lòng mang theo CMND để kiểm tra thông tin
 

Các tin khác: