Nghiên cứu khoa học

Đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

Kính gửi: 
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;
- Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.
 
Thực hiện Công văn số 630/BGDĐT-KHCNMT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017, Đại học Đà Nẵng đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung là đơn vị) triển khai nội dung công văn trên đến cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình để đăng ký đề xuất đề tài cấp Bộ năm 2017 như sau:
1. Các tổ chức, cá nhân đăng ký đề xuất đề tài (theo Mẫu gửi kèm);
2. Các đơn vị tổng hợp danh mục đề xuất đề tài của đơn vị mình (theo mẫu gửi kèm theo).
 
Đại học Đà Nẵng đề nghị các đơn vị gửi lại phiếu đề xuất của tổ chức, cá nhân và danh mục tổng hợp về Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trước ngày 05 tháng 3 năm 2016 (bản điện tử gửi theo địa chỉ email: bankhcnmt@ac.udn.vn). Đại học Đà Nẵng sẽ lập Hội đồng xét duyệt danh mục và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 3 năm 2016./.
 
Trân trọng.
 
 
 
 

Các tin khác: