Thông báo về việc khảo sát ý kiến của cán bộ viên chức và học viên, sinh viên lần 2

Updated : 30/03/2017

 
Khảo sát về hiệu lực, hiệu quả của hệ thống văn bản trong nhà trường:
Dành cho cán bộ viên chức:  http://ufl.udn.vn/khaosatvanbancbvc
Dành cho học viên, sinh viên: http://ufl.udn.vn/khaosatvanbanhvsv
 
Khảo sát về chất lượng và thái độ phục vụ của nhân viên tại trường:
Dành cho cán bộ viên chức: http://ufl.udn.vn/chatluongphucvucbvc
Dành cho học viên, sinh viên: http://ufl.udn.vn/chatluongphucvuhvsv
 Print