Tổ tiếng Thái Lan

Cơ cấu nhân sự:
 
STT Họ và tên Chức vụ CDNN Trình độ 
1 Phan Trọng Bình Tổ Trưởng Tổ tiếng Thái  GV ThS
2 Đặng Trần Anh Thư Giảng viên cơ hữu GV ThS
3 Nguyễn Thị Như Ý Giảng viên cơ hữu GV ThS
4 Nguyền Kiều Yến Giảng viên cơ hữu GV ThS
 
 Print