Chính sách chất lượng

Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) - Đại học Đà Nẵng cam kết vận hành hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ hệ thống đảm bảo chất lượng, thường xuyên rà soát và cải tiến mọi mặt hoạt động nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Khu vực và Quốc tế thông qua những chính sách cụ thể:
  • 1. Lấy người học là trung tâm, lấy giảng viên là động lực trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • 2. Xây dựng môi trường học thuật tích cực, giàu trải nghiệm thực tiễn nhằm nuôi dưỡng nhân cách, phát huy sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và hội nhập quốc tế của người học.
  • 3. Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của người học.
  • 4. Nâng cao liên tục chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng thông qua việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào dạy – học và quản lý, triển khai đánh giá người học theo chuẩn đầu ra.
  • 5. Cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng tổng thể nhằm nâng cao mức độ hài lòng của các bên liên quan.
(theo quyết định số 574/QĐ-ĐHNN ngày 26/5/2021)
 
 Print