Bản tin Số 1 Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Pháp Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Trung Quốc Quý 1/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
THÔNG ĐIỆP CUỐI NĂM 2020-2021 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHĐN
Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021
Images Detail News

University of Foreign Language Studies – UD: Promoting Digital Transformation (07/04/2021)  

The application of information technology in teaching and learning is one of the highlights of University of Foreign Language Studies, the University of Danang (UFLS-UD) in improving the quality of management and training. During the complicated Covid-19 pandemic period, online training and teaching activities have brought high efficiency.