AUN-QA

 

Bản tin Tiếng Nga Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Trung Quốc Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nhật Bản Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Anh Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Bản tin Số 3 Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Images Detail News

Talk Show on Foreign Language Teaching and Learning during Covid-19 (01/11/2021)  

On the morning of July 9th 2021, a talk show on foreign language teaching and learning during Covid-19 was organised and livestreamed by University of Foreign Language Studies – The University of Danang.