VTV3 - 2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
MV - Hoa nắng sân trường
Video lễ phát bằng tốt nghiệp 2017
Video Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà nẵng
Video lễ tiếp nhận Phòng Văn hóa Nhật Bản
Images Detail News

Conference of Summarizing the Tasks of UFLS’ Labour Union (16/06/2017)  

On the afternoon of June 9, 2017, UFLS’ Labour Union successfully organized the Conference of Summarizing the Tasks of UFLS’ Labour Union in the academic year 2016 - 2017 and discussed the plans for the next period 2017 - 2018.