AUN-QA

 

Giới thiệu Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Bản tin số 05, Quý 1/2022
Bản tin tiếng Nga số 05, Quý 1/2022
Bản tin Tiếng Pháp Quý 3/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Bản tin Tiếng Nga Quý 2/2021 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.
Images Detail News

EIGHTH MEETING SESSION OF THE UNIVERSITY COUNCIL OF UFLS-UD (23/06/2022)  

On March 29th 2022, the University Council of UFLS-UD, working term 2020-2025, held the VIII Meeting session in order to report the results of implementing the University Council’s Resolutions promulgated at the VII meeting session and to approve some documents under the University Council’s authority.