Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
 
 
Chức năng:
Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ có chức năng: xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi, đánh giá năng lực ngoại ngữ; tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ; xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng cán bộ khảo thí ngoại ngữ.
 
Cơ cấu nhân sự:
 
Stt
Họ tên
Chức vụ
1
Giám Đốc
 
 Print