Sứ mạng

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng có sứ mạng đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn minh nhân loại, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
(theo quyết định số 574/QĐ-ĐHNN ngày 26/5/2021)
 Print