Tầm nhìn

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng sẽ là trung tâm đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, xã hội và nhân văn ngang tầm khu vực và quốc tế
(theo quyết định số 574/QĐ-ĐHNN ngày 26/5/2021)
 
 Print