Hội Cựu chiến binh

BCH Hội Cựu chiến binh:
1. Chủ tịch: TS. Đỗ Kim Thành
2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Đức Hòa
 Print