Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế

Thông tin liên hệ:
  • Văn phòng:    131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:      (+84). 236. 3699794 - 3699340
  • Email:             oric@ufl.udn.vn
  • Website:         http://kh-htqt.ufl.udn.vn
 
Chức năng:
Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế (KH&HTQT) có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của GV và SV, thực hiện công tác Hợp tác Quốc tế (HTQT) với các tổ chức và cá nhân ngoài nước. Theo đó, Phòng KH&HTQT có các nhiệm vụ sau:
 
1. Nghiên cứu và tổ chức thực hiện định hướng phát triển hoạt động khoa học và công nghệ (KH & CN) của Trường, trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chế về quản lý hoạt động KH & CN của các cấp. Đầu mối xúc tiến việc xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng KH & CN của các tổ chức và cá nhân trong Trường.
 
2. Tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH & CN của cá nhân và các đơn vị trong Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước, của Bộ GD&ĐT, ĐHĐN và của Trường. Kiểm tra, đôn đốc tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các đề tài NCKH các cấp được giao. Tổ chức nghiệm thu các đề tài NCKH, tổ chức nghiệm thu giáo trình của VC toàn Trường. Đẩy mạnh toàn diện hoạt động NCKH trong Trường, cả về số lượng lẫn chất lượng các công trình; nâng cao năng lực nghiên cứu của GV, SV; gắn hoạt động nghiên cứu với giảng dạy.
 
3. Chủ trì và phối hợp với các khoa trong việc đẩy mạnh NCKH trong SV. Tổ chức giới thiệu xét duyệt đề tài, theo dõi quá trình triển khai thực hiện và phân công chấm, nghiệm thu đề tài nghiên cứu của SV. Chủ động tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác; quản lý đề tài, dự án NCKH các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học và các hợp đồng tư vấn do phòng quản lý cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.
 
4. Đa dạng hoá các sản phẩm khoa học, hình thức sinh hoạt khoa học; thúc đẩy việc công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thực hiện phát hành kỷ yếu các hội nghị khoa học của Trường; tổng kết, tham mưu chính sách khen thưởng công tác NCKH, đặc biệt đối với những CBVC có thành tích NCKH, có công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế. Quản lý giờ NCKH của CBVC trong Trường. Quản trị nội dung tiếng nước ngoài trên cổng thông tin điện tử của Trường.
 
5. Thường trực Hội đồng Khoa học & Đào tạo. Tổ chức và tham gia phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học (HTKH) trong Trường, tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc cử CBVC tham gia các HTKH trong nước và quốc tế đúng đối tượng, theo phân cấp quản lý.
 
6. Xây dựng, đề xuất các nội dung HTQT trong hoạt động NCKH và đào tạo với mục tiêu: Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ, khai thác nguồn vốn, xây dựng cơ sở vật chất, chuyển giao công nghệ và trình độ quản lý trong lĩnh vực NCKH. Xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch phát triển quan hệ HTQT, các nội quy và quy chế hợp tác quốc tế trong Trường.
 
7. Làm đầu mối giải quyết các thủ tục và quản lý đoàn ra, đoàn vào. Tiếp nhận, quản lý visa, làm thủ tục đi, về của lưu HS, Tình nguyện viên là người nước ngoài. Quản lý chặt chẽ đoàn ra nước ngoài công tác - học tập và đoàn nước ngoài vào học tập – công tác tại   Trường. Thiết lập, duy trì các  quan hệ đối với các đối tác nước ngoài; thu thập thông tin, nghiên cứu đối tác, tổ chức và quản lý các dự án, chương trình hợp tác quốc tế về NCKH và đào tạo.
 
8. Ghi biên bản các cuộc họp giữa lãnh đạo Nhà trường với khách nước ngoài. Soạn thảo nội dung đàm phán và các văn bản về quan hệ quốc tế được giao trình Hiệu trưởng ký. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động quan hệ quốc tế. Ghi biên bản và thông báo kết luận các cuộc họp chuyên đề của Trường mà nội dung cuộc họp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
 
9. Chủ trì tổ chức, thực hiện và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác lễ tân khi lãnh đạo Trường đón tiếp và làm việc với khách quốc tế; thực hiện công tác tư vấn du học nước ngoài theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường. Tổ chức biên soạn và quản lý các ấn phẩm giới thiệu về trường cho khách quốc tế. Tiếp nhận và chuẩn bị quà tặng cho khách quốc tế.
 
10. Tham mưu cho Hiệu trưởng đề ra biện pháp hữu hiệu để tìm kiếm nguồn chuyên gia, TNV nước ngoài tham gia giảng dạy tại Trường.

  11. Tổ chức và quản lý các khóa học ở các khoa có liên kết với các đơn vị tổ chức nước ngoài. 

 

Cơ cấu nhân sự:

STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Hữu Anh Vương Giảng viên Trưởng phòng Tiến sỹ
2 Phan Thị Yến Chuyên viên Phó Trưởng phòng Tiến sỹ
3 Võ Thị Minh Nho Chuyên viên   Thạc sỹ
6 Nguyễn Thị Trung Tú Chuyên viên   Thạc sỹ
7
Nguyễn Phạm Kiều Oanh
Chuyên viên   Đại học
8 Văn Bá Phú Nguyên Chuyên viên   Đại học
9
Hồ Lê Hoàng Hạ
Chuyên viên   Đại học
10 Trịnh Thị Mỹ Phượng Chuyên viên   Đại học
11 Nguyễn Minh Trâm Chuyên viên   Đại học
 
 Print