Phòng Thanh tra - Pháp chế

Thông tin liên hệ:
Văn phòng:  Tầng 3 - Khu hiệu bộ, 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng\
Điện thoại:    0236.3.699.795
Email:           ttpc@ufl.udn.vn
Website:       http://ttpc.ufl.udn.vn 
 
Chức năng:
Phòng Thanh tra - Pháp chế có chức năng giúp Hiệu trưởng triển khai các công tác thanh tra nội bộ trên các lĩnh vực hoạt động của nhà trường  nhằm phòng ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện những thiếu sót trong cơ chế quản lý, quy định,quy chế thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 
Rà soát, kiểm tra tính đúng đắn, chính xác về nội dung của các văn bản quy phạm, cũng như tham mưu, tư vấn  cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý  liên quan đến tổ chức hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN; soạn thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản liên quan đến nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.
 
Tham mưu triển khai công tác thi đua khen thưởng.
 
 
Nhiệm vụ:
 
1. Phối hợp với các đơn vị trong Trường tiến hành thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch của Đại học Đà Nẵng, của Trường.
 
2. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch thanh tra các hoạt động của nhà trường; kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, đồng thời tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
 
3. Kiến nghị, đề xuất với Ban Giám hiệu các biện pháp khắc phục sau thanh tra (nếu có), những vấn đề cần giải quyết, xử lý, bổ sung và điều chỉnh trong công tác quản lý của Nhà trường.
 
4. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
 
5. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác thanh tra theo Quyết định số 2952/ĐHĐN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Đại học Đà Nẵng.
 
6. Rà soát hệ thống văn bản: cập nhật các văn bản pháp quy mới, đề nghị đơn vị chức năng điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm, xây dựng hệ thống các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra và pháp chế của Nhà trường. Nghiên cứu, đề xuất  và áp dụng các biện pháp nhằm tâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, pháp chế của Nhà trường.
 
7. Thường xuyên rà soát, kiểm soát các văn bản do các đơn vị trong Trường; tham mưu, đảm bảo nội dung các văn bản đúng pháp luật trước khi trình Hiệu trưởng ký và đóng dấu ban hành.
 
8. Giám sát việc triển khai các văn bản quy phạm của các đơn vị.
 
9. Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan để triển khai kế hoạch giáo dục pháp luật của nhà nước, quy chế quy định của Đại học Ngoại ngữ-ĐHĐN. Hàng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật theo quy định.
 
10. Tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Trường theo đúng các quy định hiện hành; chủ trì việc xét đề nghị phong tặng các danh hiệu thi đua của Nhà nước cho các tập thể và cá nhân đạt tiêu chuẩn.
 
11. Tham gia các Hội đồng khen thưởng, kỷ luật của viên chức, sinh viên; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, thường trực việc tiếp công dân và phối hợp với các đơn vị liên quan lên lịch, chuẩn bị các nội dung, tài liệu phục vụ công tác tiếp công dân theo đúng quy định.
 
Cơ cấu nhân sự:
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Nguyễn Thị Kim Yến Chuyên viên chính Trưởng phòng Thạc sỹ
2 Mai Thị Nhiên Chuyên viên   Đại học
3 Phạm Thùy Trang Chuyên viên   Thạc sỹ
 
 Print