Phòng Kế hoạch - Tài chính

Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại: (+ 84) 236 3699336
  • Email: khtc@ufl.udn.vn
Chức năng:
Phòng Kế hoạch – Tài chính (KH-TC) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, xây dựng và thực hiện kế hoạch về tài chính; tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng các giải pháp góp phần tăng cường công tác quản lý thu chi và phân bổ sử dụng các nguồn kinh phí một cách hợp lý, hiệu quả, thống nhất trong toàn Trường theo đúng các quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng, của Trường. Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin tài chính bằng báo cáo tài chính cho lãnh đạo và các cấp quản lý. Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ cũng như việc sử dụng tài sản, nguồn gốc hình thành tài sản, phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản của các đơn vị trực thuộc Trường.  Theo đó, Phòng KH-TC có các nhiệm vụ sau:
 
1. Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng xây dựng kế hoạch tài chính, chi tiết dự toán thu – chi trình trình Hiệu trưởng phê duyệt rồi gửi Đại học Đà Nẵng phê duyệt dự toán đúng thời hạn và có chất lượng. Phối hợp tốt các đơn vị có liên quan trong trường thực hiện theo dự toán được duyệt và nhiệm vụ được giao các nội dung liên quan đến công tác quản lý tổ chức, tăng cường công tác kiểm soát các khoản chi tiêu đúng quy định đảm bảo hiệu quả, công bằng, tiết kiệm, hợp lý. Thực hiện kế hoạch tài chính, kế hoạch thu chi, dự toán, quyết toán hằng năm của trường theo đúng quy định hiện hành về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước. Xây dựng kế hoạch phát triển Nhà trường phù hợp với tình hình và khả năng tài chính của Trường. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm mọi nguồn lực tài chính và tài sản. Thực hiện quản lý thống nhất các khoản về kinh tế - tài chính của Trường.
 
2. Tổ chức quản lý các nguồn vốn theo Luật Ngân sách và các quy định hiện hành; tổ chức kiểm tra việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị…, của tất cả các bộ phận trong Trường; phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm kê đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật định kỳ theo quy định của Nhà nước.
 
3. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát về chi phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị của trường; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tình hình thu, chi tài chính và phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc có hoạt động thu và sử dụng ngân sách trong nội bộ theo đúng quy định hiện hành.
 
4. Tham gia soạn thảo và giám sát các hợp đồng kinh tế và đào tạo có sử dụng tư cách pháp nhân của trường. Quản lý thu, chi và thực hiện công tác hạch toán kế toán đúng quy định. Đề xuất, thực hiện các biện pháp thu, quản lý nguồn thu, chống thất thu; các phương án phân phối các nguồn thu bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và theo đúng Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường.
 
5. Thực hiện việc tính toán và chi trả các chế độ: Tiền lương, các khoản phụ cấp, BHXH, BHYT và các chế độ khác cho CBVC và lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học,…; Tăng cường công tác kiểm soát các khoản chi tiêu đúng chế độ, chính sách của Nhà nước …
 
6. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán; thực hiện việc báo cáo công khai tài chính và các báo cáo tài chính cho các cơ quan cấp trên kịp thời, chính xác và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 
7. Hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn về công tác tài chính trong Trường; chủ trì rà soát lại các văn bản quản lý liên quan đến công tác tài chính của các đơn vị trong Trường; hàng năm phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xây dựng hoặc bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và thực tế tại đơn vị.
 
8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng phương án phân bổ và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính hàng năm dành cho đào tạo, NCKH; sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất…; cũng như các nguồn kinh phí của các cơ quan trong nước và quốc tế tài trợ cho các hoạt động của Nhà trường.
 
 9. Cùng với Phòng Cơ sở Vật chất và các đơn vị liên quan tiếp nhận các công trình mới, các thiết bị, máy móc để hạch toán tăng tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng; tổ chức các hội đồng thanh lý những tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư đã hư hỏng không còn sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
 
10. Phối hợp với Phòng CTSV thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với SV về học bổng, học phí và các chế độ khác có liên quan đến người học. Nghiên cứu đề xuất quy định về chế độ thu, miễn, giảm học phí của SV các loại hình đào tạo.
 
11. Phối hợp với Phòng TC-HC trong thanh toán các chế độ cho người lao động và các hoạt động khác của Trường có liên quan.
 
12. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc lập dự toán và quyết toán thu, chi cho các kỳ thi; quản lý và thu học phí, lệ phí các hệ đào tạo; thanh toán giờ giảng...
 
13. Phối hợp với Công đoàn và Thanh tra Nhân dân của trường triển khai công tác tự kiểm tra tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 
14. Chủ động trong việc phối hợp các đơn vị liên quan, Kho bạc Nhà trong việc giải quyết kinh phí cuối năm một cách kịp thời, đúng quy định. Giải quyết tốt các khoản thu, chi thường nhật, đảm bảo các hoạt động của Trường.

 

Cơ cấu nhân sự:

 

STT Họ và tên Chức vụ Ngạch Trình độ 
1 Nguyễn Thị Dung  Trưởng phòng Kế toán viên Thạc sỹ
2 Đinh Thị Hội    Kế toán viên ĐH
3 Nguyễn Thị Minh    Chuyên viên ĐH
4 Phạm Thị Dạ Phương   Kế toán viên ĐH
5 Nguyễn Thị Thu   Kế toán viên ĐH
 Print