Đảng Ủy

 
 
Bí thư
Phó Bí thư

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG ỦY VIÊN
             Tăng Thanh Mai
    UV BTV
             Nguyễn Văn Long     UV
             Đào Thị Thanh Phượng     UV
            Huỳnh Ngọc Mai Kha     UV
            Lưu Qúy Khương     UV
             Lê Thị Xuân Ánh     UV
             Phạm Thị Thu Hương     UV
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA
Chủ nhiệm
 Phó Chủ nhiệm
Ủy viên
 
 Print