Đảng Ủy

 
Bí thư

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ĐẢNG ỦY VIÊN
             Tăng Thanh Mai
             Nguyễn Văn Long
             Đào Thị Thanh Phượng
            Huỳnh Ngọc Mai Kha
            Lưu Qúy Khương
Nguyễn Hồng Thanh
             Lê Thị Xuân Ánh
             Phạm Thị Thu Hương
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA
 
 Print