Hội Sinh viên

 

 

Giới thiệu chung

- Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định số 15/QĐ-HSV ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng.

- Hội Sinh viên là tổ chức chính trị-xã hội của sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự lãnh đạo của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên cùng thực hiện các nhiệm vụ chung của trường Đại học Ngoại ngữ.

- Kế thừa, phát huy truyền thống của phong trào sinh viên của cơ sở trường Đại học Ngoại ngữ trước đây, Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ đang ra sức củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động để thực sự trở thành mặt trận đoàn kết tập hợp rộng rãi sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn thanh niên góp phần vào thành quả chung của trường Đại học Ngoại ngữ.

 

 

 

 Print