Trung tâm hỗ trợ SV & QHDN

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Email: sv-qhdn@ufl.udn.vn
 
Chức năng của Trung tâm
Tư vấn toàn diện cho sinh viên; tham mưu Hiệu trưởng đưa ra các chủ trương, kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm tư vấn hỗ trợ cho sinh viên trong hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức xã hội, bồi dưỡng kỹ năng sống và kiến tạo việc làm.
Thực hiện chức năng là cầu nối giữa Nhà trường, sinh viên với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa hoạt động đào tạo với nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội.
 
Nhiệm vụ của Trung tâm
1. Xây dựng nội dung, kế hoạch và kinh phí hoạt động của Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển chung của Nhà trường;
2. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động phục vụ sinh viên đúng pháp luật, đúng qui định của ngành và của Đại học Đà Nẵng;
3. Thực hiện công tác tư vấn, trang bị kỹ năng sống cho sinh viên;
4. Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động hướng nghiệp;
5. Tham mưu Hiệu trưởng trong công tác phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong việc hỗ trợ thực tập và giới thiệu việc làm cho sinh viên;
6. Vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ học bổng, phần thưởng cho sinh viên xuất sắc, hỗ trợ học bổng cho sinh viên nghèo, gặp khó khăn trong học tập và các hỗ trợ khác cho các hoạt động tập thể của sinh viên;
7. Giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm giáo trình, tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học;
8. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, ngoại khóa nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên;
9. Thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm;
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường quy định.
 
Quyền hạn của Trung tâm
1. Quản lý, sử dụng tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị và kinh phí của Nhà trường để tổ chức các hoạt động phục vụ công tác sinh viên;
2. Được phép huy động sinh viên trong tổ chức các hoạt động của Trung tâm;
3. Được phép liên kết với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài trường để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm;
4. Được phép huy động nguồn tài chính và các nguồn tài trợ khác cho các quỹ học bổng và hỗ trợ  tổ chức các hoạt động của sinh viên;
5. Thực hiện một số quyền khác do Hiệu trưởng quy định.
 
Cơ cấu nhân sự:
Stt
Họ tên
Chức vụ
1
ThS. Nguyễn Thái Trung
Giám Đốc
 
 
 Print