Trung tâm dịch thuật

Chức năng

Trung tâm Dịch thuật có chức năng:
1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và triển khai các vấn đề liên quan đến công việc dịch thuật ( bao gồm biên dịch và phiên dịch), hỗ trợ việc dạy môn Dịch ở các khoa trong và ngoài trường.
2. Giúp Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức các hoạt động khoa học như hội thảo, hội nghị chuyên đề về dịch thuật tạo điều kiện giao lưu để nâng cao năng lực cho cán bộ và sinh viên.
3. Là đầu mối của Trường Đại học Ngoại ngữ khi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài nước thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ biên, phiên dịch; thực hiện các dự án về dịch thuật.
 4. Cung cấp các dịch vụ biên dịch, phiên dịch cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.
Việc cấp chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp tại Trung tâm được thực hiện theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục – Đào tạo và quy định của Đại học Đà Nẵng.

Nhiệm vụ:

1. Thực hiện nghiên cứu, tổ chức ứng dụng và triển khai theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục - Đào tạo và quy định của Đại học Đà Nẵng.
2. Tổ chức các khoá đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn về biên dịch, phiên dịch cho các đối tượng có nhu cầu.
3. Tổ chức các đợt sinh hoạt, hội thảo, tư vấn... theo chuyên đề nhằm cập nhật và nâng cao kiến thức cho các cá nhân và đơn vị có nhu cầu.
4. Phục vụ nhu cầu dịch thuật theo yêu cầu của khách hàng.
 
DANH SÁCH CÁN BỘ
Stt Họ tên Chức vụ
1 TS. Lê Thị Giao Chi Giám đốc
 
 Print