Công Đoàn

Thông tin liên hệ:
Địa chỉ:         Phòng H308, Tầng 3 khu hiệu bộ, 131 Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:   0236.3.699920
Email:           congdoan@ufl.udn.vn
 
Giới thiệu chung:
Trường Đại học Ngoại ngữ (tiền thân là Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng thành lập theo Quyết định của Bộ Giáo dục số 395B/QĐ ngày 14/4/1985) được tái thành lập trên cơ sở tách các khoa ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng theo Quyết định số 709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 26/8/2002. Ngày 23/7/2003 của BTV Công đoàn Đại học Đà Nẵng có Quyết định số 34/QĐ ngày v/v thành lập và chỉ định BCH Công đoàn lâm thời Trường Đại học Ngoại ngữ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Nhà trường, cùng với các cấp chính quyền và đoàn thể tổ chức Công đoàn Trường đã góp phần ổn định và phát triển Nhà trường, xây dựng Trường trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu ngôn ngữ có uy tín trong khu vực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
 
I. Quá trình phát triển của tổ chức Công đoàn Trường:
Khóa I – Nhiệm kỳ 2003-2005
            Ngày 29/11/2003 99 đoàn viên đại diện cho 188 đoàn viên Công đoàn toàn Trường tham dự Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ I. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm 11 đồng chí, đ/c Nguyễn Đức Hùng được bầu làm Chủ tịch và đ/c Nguyễn Thị Tuyết được bầu làm Phó Chủ tịch. Nhiệm kỳ I (2003-2005) là nhiệm kỳ lần đầu tiên Công đoàn Trường hình thành và tổ chức các hoạt động của tổ chức Công đoàn trong trường học được Điều lệ Công đoàn và các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên quy định, động viên CBCC khắc phục khó khăn ban đầu của một đơn vị đào tạo mới được thành lập, góp phần ổn định cơ cấu tổ chức và sinh hoạt của nhà trường.
 
Khóa II – Nhiệm kỳ 2005-2007
            Ngày 17/12/2005, Đại hội Công đoàn Trường lần thứ II được triệu tập với sự tham gia của 184 đoàn viên Công đoàn toàn Trường. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí với Ban Thường vụ gồm 5 đ/c: Nguyễn Đức Hùng (Chủ tịch), Nguyễn Thị Tuyết (Phó Chủ tịch), Dương Minh Cả, Võ Tiến, Nguyễn Hữu Bình (Uỷ viên). Nhiệm kỳ II (2005-2007) là nhiệm kỳ Công đoàn Trường tổ chức các hoạt động Công đoàn một cách thiết thực phục vụ đời sống, sinh hoạt của CBCC, đảm bảo quyền lợi của nhà trường; động viên CBVC khắc phục những điều kiện đặc biệt khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện dạy-học để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường; đưa phong trào Công đoàn nhà trường hòa nhập vào phong trào chung của CBCC Đại học Đà Nẵng.
 
Khóa III – Nhiệm kỳ 2007-2010
            Ngày 10/11/2007, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ III với 153 đoàn viên đại diện cho 231 đoàn viên từ 8 Công đoàn bộ phận trong toàn Trường tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí với Ban Thường vụ gồm: Nguyễn Đức Hùng (Chủ tịch), Nguyễn Thị Tuyết (Phó Chủ tịch), Dương Minh Cả (UV Ban Thường vụ). Nhiệm kỳ III (2007-2010) là nhiệm kỳ Công đoàn Trường có nhiều thuận lợi về điều kiện tổ chức các hoạt động sau khi Trường Đại học Ngoại ngữ được tiếp nhận cơ sở mới được xây dựng phục vụ dạy-học và quản lý nhà trường. Trong nhiệm kỳ này Công đoàn Trường tập trung vào việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tăng cường công tác tham gia giám sát và quản lý Nhà trường, hoàn chỉnh việc xây dựng các quy chế làm việc và thu-chi tài chính nội bộ, xây dựng tính công khai, minh bạch trong các sinh hoạt của Nhà trường, góp phần động viên CBCC tích cực tham gia vào các hoạt động đào tạo và phục vụ đào tạo, mở rộng quy mô và loại hình đào tạo của Nhà trường.
 
Khóa IV – Nhiệm kỳ 2011-2013
            Ngày 22/01/2011, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ IV với 187 đoàn viên đại diện cho 253 đoàn viên từ 10 Công đoàn bộ phận trong toàn Trường tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm 15 đồng chí với Ban Thường vụ gồm: Nguyễn Đức Hùng (Chủ tịch), Nguyễn Thị Tuyết (Phó Chủ tịch), Dương Minh Cả (UV Ban Thường vụ). Nhiệm kỳ IV (2011-2013) là nhiệm kỳ Công đoàn Trường tham gia tích cực cùng với Chính quyền Nhà trường vào hoạt động mở rộng loại hình, quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo gắn liền với việc nâng cao đời sống CBVC; tăng cường xây dựng nội quy, quy chế phối hợp làm việc và xây dựng văn hóa công sở; tiếp tục đề cao xây dựng không khí dân chủ, cởi mở trong các sinh hoạt của Nhà trường; đảm bảo quyền lợi về cơ sở vật chất và điều kiện giảng dạy – công tác của CBVC và tham gia tích cực vào các hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện.
 
Khóa V – Nhiệm kỳ 2013-2018:
            Ngày 26/11/2012, Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ V đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường với 15 đồng chí. Ngày 01/12/2012, tại phiên họp lần thứ I của Ban Chấp hành khóa V đã thống nhất việc phân công trách nhiệm trong Ban Chấp hành và bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các ban hoạt động: Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Chuyên môn Ban Phong trào, Ban Nữ công và Ban Tài chính.
 
Khóa VI – Nhiệm kỳ 2017-2023
             Ngày 14/12/2017 Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ VI với 150 đoàn viên đại diện cho 12 Công đoàn bộ phận trong toàn Trường tham dự. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trường với 15 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ I của Ban Chấp hành khóa VI đã thống nhất việc phân công trách nhiệm trong Ban Chấp hành và bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các ban hoạt động: Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Chuyên môn Ban Phong trào, Ban Nữ công và Ban Tài chính.
 
 
II. Cơ cấu tổ chức Công đoàn Trường khóa VII – Nhiệm kỳ 2023-2028:
 
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Ngoại ngữ
TT
Họ
Tên
Chức vụ
1
Phạm Thị Thu
Hương
Chủ tịch
2
Nguyễn Thái
Trung
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Ngọc
Nam
Ủy viên BTV
4
Nguyễn Thanh Hồng
Ngọc
Ủy viên BCH
5
Nguyễn Thị Kim
Yến
Ủy viên BCH
6
Nguyễn Lưu Diệp
Ánh
Ủy viên BCH
7
Tân Thị
Quyên
Ủy viên BCH
8
Trần Nguyễn Ngọc
Hương
Ủy viên BCH
9
Trần Gia Nguyên
Thy
Ủy viên BCH
10
Đặng Ngọc
Sang
Ủy viên BCH
11
Phan Thị
Yến
Ủy viên BCH
 
 
 
Danh sách Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022:
TT
Họ
Tên
Chức vụ
1
Trương Thị Ánh
Tuyết
Chủ nhiệm
2
Nguyễn Ngọc
Nam
Ủy viên
3
Nguyễn Lê An
Phương
Ủy viên
 
 
Danh sách Ủy ban kiểm tra
TT
Họ
Tên
Chức vụ
1
Nguyễn Ngọc
Nam
Chủ nhiệm
2
Lê Kiều Lan
Phương
Ủy viên
3
Nguyễn Hoài
Nam
Ủy viên
 
Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028
TT
Công đoàn bộ phận
Chủ tịch
 1.  
 Khoa tiếng Anh
Lê Quang Phúc
 1.  
Khoa tiếng Anh chuyên ngành
Trần Thị Diệu Hiền
 1.  
Khoa tiếng Trung
Nguyễn Ngọc Nam
 1.  
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
Phạm Thị Linh Chi
 1.  
Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
Lê Phạm Quỳnh Trâm
 1.  
Khoa tiếng Nga
Trần Thị Khánh Vy
 1.  
Khoa tiếng Pháp
Trần Gia Nguyên Thy
 1.  
Khoa Quốc tế học
Lê Thị Phương Thanh
 1.  
Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
Trần Nguyễn Ngọc Hương
 1.  
Tổng hợp
Mai Thị Nhiên
 1.  
Phòng Đào tạo
Hồ Thị Nga
 1.  
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Đặng Ngọc Sang
 1.  
Tổ chức – Hành chính
Tân Thị Quyên
 1.  
Phòng Công tác sinh viên
Đặng Ngọc Kim Nguyên
 1.  
Phòng Khoa học & Hợp tác Quốc tế
Phan Thị Yến
 1.  
Trung tâm Công nghệ thông tin và Học liệu
Nguyễn Lưu Diệp Ánh
 
 
 
III. Các danh hiệu, thành tích đã đạt được của phong trào Công đoàn:
            Tổ chức các hoạt động văn thể: Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham quan du lịch, gắn liền với nội dung các cuộc vận động lớn của Ngành, chào mừng các ngày lễ lớn trong từng năm học: Toạ đàm khoa học “Bàn về việc giảng dạy các bộ môn Văn học và Đất nước học trong đào tạo chuyên ngữ” (6/2005), Liên hoan Văn nghệ CBVC Trường (2004, 2009, 2015), Giải Cầu lông Trường (2005), Đêm thơ-nhạc (2006, 2008, 2011), Lớp học Khiêu vũ (2007), Tham quan du lịch (2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;2022); Dạ hội Chào mừng năm mới (2014, 2016,2017,2018,2019,2020,2022), tổ chức sinh hoạt giao lưu, học tập với các Công đoàn Trường ĐH Ngoại ngữ Huế (2005), Trường CĐSP Gia Lai (2007), Trường ĐH Mỏ – Địa chất HN (2009) Trường CĐSP Nha Trang (2010), Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (2012, 2017)… Tham gia tích cực vào các hoạt động do Đại học Đà Nẵng và Công đoàn ĐHĐN tổ chức như Hội diễn Văn nghệ CBVC, Đại hội TDTT CBVC; Hội thi “Đôi hát hay – Đôi nhảy đẹp”, “Văn hoá công sở” và “Quý Anh vào bếp”; Hội thi “Quý bà thanh lịch”; tham gia và đạt giải trong các Giải Cầu lông Giáo viên nhân dân, Giải Quần vợt do Công đoàn Ngành tổ chức. Ngoài ra, phối hợp tốt với tổ chức Hội Cựu Chiến binh và Đoàn TNCS Nhà trường tổ chức mỗi năm một hoạt động thăm chiến trường xưa và các di tích lịch sử cách mạng tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam Lào, tập thể điển hình tiên tiến trong cuộc vận động hỗ trợ GD miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2015-2020.
 
Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận
Công đoàn Trường ĐHNN
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2005)
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2006)
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2007)
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2008)
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2009)
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2012)
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2013)
- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2014)
-Tặng cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (2018)
- Tặng giấy khen của Công đoàn ĐHĐN (2019)
 
Các Công đoàn bộ phận và các Ban:
Bằng khen của Công đoàn Giáo dục VN:  
+ Công đoàn Khoa tiếng Nga (2004, 2010)
+ Công đoàn Phòng Hành chính tổng hợp và Tổ Tài vụ (2009, 2011, 2014)
+ Công đoàn Khoa tiếng Anh (2010)
+ Công đoàn Khoa tiếng Trung (2010)
+ Công đoàn Khoa tiếng Pháp (2010)
+ Công đoàn Đào tạo – Công tác sinh viên (2012)
+ Ban Nữ công (2016)
+ Công đoàn Khoa học- Công tác sinh viên (2022)
- Bằng khen của Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng: 
+ Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường (2007)
 
Cá nhân được khen thưởng:
• Bằng khen của Công đoàn Giáo dục VN: Nguyễn Đức Hùng (2004, 2010, 2014), Lê Thị Xuân Ánh (2010), Tăng Thanh Mai (2010), Dương Minh Cả (2011), Võ Tiến (2012), Phan Văn Hòa (2013), Nguyễn Thị Như Quỳnh (2015), Nguyễn Thị Kim Yến (2015,2018), Trần Thị Thanh Thảo (2016), Trương Thị Thời (2016), Nguyễn Thị Thu Thủy (2018), Đào Thị Thanh Phượng (2019), Nguyễn Thị Kim Yến (2019), Nguyễn Ngọc Nam (2020), Phạm Thị Thu Hương (2021).
 
 
 
 Print