Chính sách chất lượng

Xem người học là trung tâm, lấy giảng viên là động lực trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. 2. Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, giáo trình, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. 3. Xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ viên chức có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của người học. 4. Luôn lắng nghe và tạo điều kiện để người học phát triển năng lực bản thân. 5. Định kỳ xem xét cải tiến phương pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường
 
 Print