Hội đồng trường

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 được Hội đồng Đại học Đà Nẵng công nhận theo Quyết định số 3865/QĐHĐĐH ngày 05 tháng 11 năm 2020. Hội đồng gồm có 15 thành viên.

 

Nhiệm vụ quyền hạn

Luật Giáo dục đại học 2012, Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018 quy định Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của nhà trường và có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

- Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

- Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

- Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường;

- Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học;

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường;

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan trực tiếp quản lý Trường, cơ quan quản lý Nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;

- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

- Thông qua các quy định về: số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Nhà trường;

- Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

- Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường, nếu có. Nếu Hội đồng Trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý Trường.

 

Xem chi tiết thông tin về Quyết định công nhận và danh sách nhân sự Hội đồng trường tại đây (cập nhật ngày 05/11/2020):
Xem chi tiết thông tin về Quyết định rà soát, kiện toàn Hội đồng trường tại đây (cập nhật ngày 05/07/2022):
 Print