Tổ thư viện

Thông tin liên hệ:
  • Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng
  • Điện thoại:   (+ 84) 236 3699327
  • Email:          thuvien@ufl.udn.vn
  • Website:     http://lib.ufl.udn.vn
 
Chức năng:
Tổ Thư viện thu thập, quản lý và phổ biến các nguồn tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của CBVC và HV, SV toàn Trường. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
1. Quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả toàn bộ CSVC kỹ thuật tại Thư viện; tổ chức và cung cấp các dịch vụ truy cập thông tin về mọi lĩnh vực văn hóa, khoa học kỹ thuật, xã hội chủ yếu cho CBVC và HV, SV thông qua các kênh và các nguồn tài nguyên đa dạng từ các ấn phẩm truyền thống như sách báo, giáo trình, tạp chí, luận án..., đến nguồn tài nguyên điện tử như băng, đĩa CD, sách báo điện tử, giáo trình điện tử, nguồn tài nguyên liên thư viện qua mạng internet.
 
2. Tổ chức lưu trữ, bảo quản, cập nhật và kiểm kê các ấn phẩm báo, tạp chí và các nguồn tài nguyên phục vụ yêu cầu tra cứu tìm kiếm thông tin, học tập, nghiên cứu của CBVC, HV, SV. Tích cực triển khai các hoạt động nghiệp vụ có liên quan đến việc hỗ trợ thông tin, tài liệu sách báo, tạp chí phục vụ cho độc giả.
 
3. Phục vụ tốt việc hỗ trợ cho CBVC và HV, SV làm việc cá nhân hoặc theo nhóm để học tập, NCKH và thực hiện các dự án khoa học.
 
4. Thường xuyên cập nhật thông tin về sách, báo, tài liệu trên trang thông tin điện tử của Trường.
 
5. Thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, tài liệu, cách tiếp cận và khai thác hiệu quả phục vụ hoạt động của CBVC, HV, SV; phối hợp tổ chức các hoạt động của Trường diễn ra tại Thư viện.
 
Cơ cấu nhân sự:
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Văn Thị Thanh Trà Thư viện viên Phụ trách thư viện Đại học
2 Nguyễn Thị Minh Thi Kỹ sư   Thạc sỹ
3 Hoàng Thị Thanh Thủy Chuyên viên   Đại học
4 Nguyễn Thị Hương Ly Thư viện viên   Thạc sỹ
5 Nguyễn Thị Hương Cán sự   Trung cấp
 
 Print