Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng:
 
“Trung thực - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hiệu quả”
 
 Print