Phòng Công tác sinh viên

Thông tin chung:
Văn phòng:                   131 Lương Nhữ Hộc, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.
Điện thoại:                     (+84) 2363.699.796
Email:                             ctsv@ufl.udn.vn
Website:                         http://ctsv.ufl.udn.vn
          Page Facebook:             https://www.facebook.com/PCTSVUFL/
 
Chức năng của phòng Công tác Sinh viên (CTSV) là quản lý hồ sơ đầu vào của SV thuộc các hệ đào tạo do Trường cấp bằng; quản lý công tác tư tưởng chính trị trong SV; phối hợp với các đơn vị có liên quan làm tốt công tác tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người học. Chủ trì các hoạt động ngoại khóa cấp Trường về giáo dục tư tưởng chính trị cho SV; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường quản lý toàn diện SV. Theo đó, Phòng CTSV có các nhiệm vụ sau:
 
1. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Trường, chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác quản lý; giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức SV. Thường xuyên theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình chính trị, tư tưởng của SV trong Trường để phản ánh kịp thời đến Hiệu trưởng. Xây dựng và trình cho Hiệu trưởng ban hành quy định cụ thể hóa quy chế quản lý SV của Bộ GD&ĐT.
 
2. Tổ chức và chủ trì các hoạt động ngoại khóa SV nhằm hỗ trợ cho công tác giáo dục tư tưởng, phẩm chất, đạo đức. Kịp thời uốn nắn những quan điểm lệch lạc, ngăn chặn ảnh hưởng của văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, văn minh lịch sự. Tuyên truyền, hướng dẫn SV chấp hành tốt pháp luật, quy chế, nội quy hiện hành; tích cực đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong và ngoài trường. Tham gia phục vụ các đại hội, hội nghị; lễ khai giảng, lễ phát bằng tốt nghiệp...
 
3. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức học tập, tuyên truyền quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết và các chính sách của Đảng và Nhà nước; triển khai, thực hiện các hoạt động văn thể mỹ trong SV; xây dựng và quản lý trang tin sinh viên trên website Trường (thu thập, xử lý, biên tập, quản lý và cập nhật thông tin liên quan đến người học). Quan hệ với cơ quan an ninh giải quyết các vấn đề liên quan đến người học.
 
4. Tiếp nhận, quản lý hồ sơ SV hệ chính quy trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Đại học Đà Nẵng; sắp xếp, bố trí các lớp SV; chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời trong thời gian đầu khóa học; thực hiện việc in, cấp phát và quản lý thẻ SV các hệ đào tạo; xác nhận các giấy tờ liên quan cho SV; thống kê, tổng hợp dữ liệu, kiểm tra, phân loại và quản lý hồ sơ của SV; xác minh và bổ sung kịp thời những trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ; tiếp nhận SV chuyển trường… Phối hợp với  Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn cho SV lao động vệ sinh các khu vực xung quanh Trường.
 
5. Làm đầu mối trong việc tổ chức cho SV học chính trị đầu khóa, tuần lễ sinh hoạt công dân, đối thoại giữa đại diện SV với lãnh đạo Trường theo định kỳ; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện quy chế đào tạo; đánh giá kết quả rèn luyện, đề nghị khen thưởng, kỷ luật cá nhân và tập thể SV. Thường trực các Hội đồng: đánh giá, rèn luyện, cấp học bổng SV.
 
6. Đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác cố vấn học tập. Thường trực Quỹ học bổng SV; phối hợp với Hội Khuyến học tiếp nhận, phân phối, tổ chức xét duyệt, cấp phát học bổng cho SV từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đầu mối thực hiện chính sách trợ cấp xã hội, tín dụng đào tạo; tạo điều kiện giúp đỡ SV tàn tật, khuyết tật, diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn…
 
7. Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú theo quy định của Bộ GD&ĐT, của Đại học Đà Nẵng. Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho SV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến SV; tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội, tổ chức các khóa huấn luyện nâng cao kỹ năng mềm cho SV. Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên chỉ đạo hoạt động các phong trào thanh niên, SV. Quản lý và thường xuyên cập nhật danh sách, địa chỉ, nơi công tác và chức vụ của cựu SV.
 
8. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài nhà trường, hàng năm tổ chức thống kê, đánh giá vấn đề việc làm của SV sau khi ra trường. Quan hệ với các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức sàn giao dịch việc làm, giới thiệu việc làm…, cho SV. Triển khai việc lấy ý kiến của cựu SV về chất lượng đào tạo và quản lý đào tạo của Trường.
 
9. Tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai thực hiện việc quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ.
 

Cơ cấu nhân sự

 

I. Cơ cấu tổ chức nhân sự
 
1.   Trưởng phòng:                   ThS. Nguyễn Thái Trung
E-mail: nttrung@ufl.udn.vn
ĐT. 02363.797.585
 
 2. Phó trưởng phòng:             Nguyễn Hoài Nam
                                                   E-mail. nhnam@ufl.udn.vn
                                                   ĐT: 02363.699796
 
3. Chuyên viên:
 
Nguyễn Xuân Vĩnh
nxvinh@ufl.udn.vn
Đặng Ngọc Kim Nguyên
dnknguyen@ufl.udn.vn
Bùi Việt Yên
bvyen@ufl.udn.vn
Lê Thị Kiều Diễm
ltkdiem@ufl.udn.vn
Võ Thị Mỹ Linh vtmlinh@ufl.udn.vn
 
 
II. Phân công nhiệm vụ năm học 2019-2020
 
1. Trưởng phòng Nguyễn Thái Trung:
- Lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng; chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về hoạt động của Phòng.
- Phụ trách chung toàn bộ các mảng công tác của Phòng và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Duyệt công văn đi và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng và của Trường.
 
2. Phó Trưởng phòng Nguyễn Hoài Nam:
- Giúp Trưởng Phòng lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Phòng; quản lý và tổ chức thực hiện các công việc được Trưởng Phòng phân công; thay mặt Trưởng Phòng làm việc, giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân; ký một số giấy tờ, công văn khi được Trưởng Phòng ủy quyền; xây dựng kế hoạch, đề xuất giải pháp thực hiện công việc được phân công phụ trách, báo cáo Trưởng Phòng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Phụ trách công tác đón tiếp sinh viên nhập học đầu năm; công tác công nghệ thông tin, trang thông tin điện tử của Phòng; hỗ trợ thu thập, xử lý, báo cáo dữ liệu điện tử của sinh viên.
- Ký các loại giấy xác nhận sinh viên.
- Thực hiện các báo cáo trong mảng công việc được phân công phụ trách.
 
3. Chuyên viên Nguyễn Xuân Vĩnh:
- Phụ trách, thực hiện công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú và lưu học sinh; công tác bảo hiểm y tế sinh viên; xác nhận sinh viên; học bổng khuyến khích học tập, học bổng hỗ trợ sinh viên; hỗ trợ việc làm, thực tập, kiến tập cho sinh viên; đăng ký nghĩa vụ quân sự trong sinh viên.
- Phối hợp thực hiện khám sức khoẻ sinh viên nhập học và khám sức khoẻ định kỳ cho sinh viên.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.
 
4. Chuyên viên Đặng Ngọc Kim Nguyên:
- Phụ trách, thực hiện công tác chế độ chính sách cho sinh viên; công tác thi đua khen thưởng của Phòng; công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên; công tác chủ nhiệm lớp sinh viên, cố vấn học tập; công tác cấp phát thẻ sinh viên; công tác khảo sát việc làm cựu sinh viên.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.
 
5. Chuyên viên Bùi Việt Yên:
- Phụ trách, thực hiện công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử sinh viên, học viên, lưu học sinh; công tác thống kê, đối chiếu số lượng sinh viên theo định kỳ; công tác tổ chức các Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khoá, giữa khóa và cuối khoá học.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.
 
6. Chuyên viên Lê Thị Kiều Diễm:
- Phụ trách, thực hiện công tác văn thư của Phòng (xử lý, lưu trữ công văn đến, đi; dự thảo công văn đi và các báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng và của Trường); công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; hoạt động ngoại khóa của sinh viên; công tác bảo hiểm học sinh - sinh viên; công tác tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ cho sinh viên; theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng của sinh viên trên các trang mạng xã hội; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Báo cáo kết quả thực hiện và cung cấp số liệu các mảng công tác mà mình phụ trách.
 
 Print