Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Thông tin liên hệ:
 
Giới thiệu chung:
 • Khoa Sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 6738/QĐ-ĐHĐN ngày 05/12/2016 của Giám Đốc Đại học Đà Nẵng trên cơ sở tập trung các chuyên ngành đào tạo sư phạm trong nhà trường (Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Anh Tiểu học, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc).
 • Việc thành lập khoa Sư phạm Ngoại ngữ có ý nghĩa quan trong trọng việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án NNQG 2020.
 
Chức năng nhiệm vụ:
 • Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tổ chức thực hiện giảng dạy các chuyên ngành sư phạm trong nhà trường, các chương trình bồi dưỡng giáo viên theo hợp đồng, các hạng mục của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;
 • Thực hiện rà soát chương trình đào tạo, tham mưu cho nhà trường bổ sung cập nhật chương trình đào tạo, đề cương bài giảng, ngân hàng đề thi; tài liệu giảng dạy; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu.
 • Tham gia công tác xây dựng kế hoạch và quy mô tuyển sinh đào tạo các hệ đào tạo chính quy và ngoài chính quy;
 • Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi; tham gia công tác phát triển quy mô tuyển sinh đào tạo
 • Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do khoa quản lý;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo;
 • Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo, đảm bảo chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ và chất lượng nghiên cứu khoa học;
 
Cơ cấu nhân sự:

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ kiêm nhiệm thứ 1 Chức vụ kiêm nhiệm thứ 2 CDNN Trình độ 
1 Lê Thị Giao Chi  Trưởng khoa TBM Sư phạm tiếng Anh  Giám đốc TT Dịch thuật GVC TS
2 Nguyễn Bích Diệu  Phó Trưởng khoa     GV TS
3 Nguyễn Hữu Tâm Thu  Phó Trưởng khoa Phó TBM Sư phạm tiếng Pháp   GVC ThS
4 Nguyễn Phạm Thanh Uyên  Phó Trưởng khoa     GVC ThS
5 Trần Nguyễn Ngọc Hương  Phó TBM Sư phạm tiếng Trung     GV ThS
6 Nguyễn Thị Lan Anh  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
7 Nguyễn Dương Nguyên Châu  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
8 Nguyễn Đoàn Thảo Chi  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
9 Nguyễn Đức Chỉnh  Giảng viên cơ hữu     GV TS
10 Lê Thị Hoài Diễm Giảng viên cơ hữu     GV ThS
11 Nguyễn Thị Mỹ Hằng  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
12 Nguyễn Thị Hồng Hoa  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
13 Lưu Quý Khương  Giảng viên cơ hữu     GVCC PGS.TS
14 Lê Hữu Bảo Nguyên Giảng viên cơ hữu     GV ThS
15 Trần Thị Thanh Nhã Giảng viên cơ hữu     GV ThS
16 Nguyễn Đặng Nguyên Phương Giảng viên cơ hữu     GV ThS
17 Nguyễn Thị Phương Thảo  Giảng viên cơ hữu     GV TS
18 Đinh Thị Thu Thảo  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
19 Đinh Thị Thủy  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
20 Hà Nguyễn Bảo Tiên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
21 Trương Hoài Uyên  Giảng viên cơ hữu     GV ThS
22 Thái Thị Ngọc Ánh Hỗ trợ, phục vụ     CV ĐH
23 Nguyễn Nhã Vy Hỗ trợ, phục vụ     CVC ThS
 
Nghiên cứu khoa học:
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học Khoa (tổ chức tư vấn NCKH, Tổ chức Hội nghị SV NCKH các cấp)
 • NCKH của giảng viên (Tổng hợp các đề tài NCKH, bài báo, tham luận tại Hội thảo các cấp)
o   Dề tài NCKH các cấp
o   Bài báo
o   Tham luận tại Hội nghị các cấp
o   Thông tin Hội thảo, hội nghị
o   Thông tin Tập huấn
 • NCKH của sinh viên
o   Luận văn TN
Danh sách đề tài sinh viên đã thực hiện
Quy định về thể thức LVTN
Tiêu chí làm LVTN
o   NCKH
Hướng dẫn trình bày báo cáo SV NCKH
Các đề tài đã thực hiện
Danh sách SV làm LVTN
 
Sinh viên:
 • Hoạt động ngoại khóa
 • Hỗ trợ sinh viên
 • Cựu sinh viên
 
Liên kết - Tài nguyên học tập:
 • Liên kết
 • Tài nguyên học tập:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Print