Phòng Cơ sở vật chất

Thông tin liên hệ:
Văn phòng: Tầng 1, Khu giảng đường - 131 Lương Nhữ Hộc, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại:   (84) 236.3.689.199 - (84) 236.3.797.474
Email:          csvc@ufl.udn.vn
 
Chức năng:
Phòng Cơ sở Vật chất (CSVC) là đơn vị đầu mối soạn thảo, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện kế hoạch quản lý, đầu tư mua sắm trang thiết bị. Giúp Hiệu trưởng quản lý CSVC, trang thiết bị; hạ tầng cơ sở của Trường bao gồm đất đai, hàng rào, hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cống rãnh… trong khuôn viên Trường. Trên cơ sở đó, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
1. Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị và các phương tiện kỹ thuật phục vụ cho đào tạo và NCKH trong toàn Trường; định kỳ tổ chức kiểm tra, kiểm kê, giám sát việc sử dụng vật tư, máy móc, thiết bị của các đơn vị. Có kế hoạch điều phối, điều hành CSVC, sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng kịp thời, hiệu quả nhằm tránh lãng phí; thực hiện quy trình thanh lý những máy móc, thiết bị không còn khả năng sử dụng.
 
2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm các loại trang thiết bị cần thiết; cấp phát vật tư,  phương tiện, dụng cụ phục vụ quản lý, giảng dạy, NCKH theo qui định hiện hành. Tổ chức thực hiện các quyết định của Hiệu trưởng về phân phối, sử dụng CSVC.
 
3. Chủ trì xây dựng kế hoạch quản lý, lập dự toán hàng năm và thông báo kịp thời đến các đơn vị trong Trường về việc sửa chữa, cải tạo, tu bổ, bảo trì, bảo dưỡng phòng học, nhà làm việc, phòng họp, nhà thực nghiệm, thực tập, nhà ăn, ký túc xá SV, nhà khách chuyên gia; hệ thống điện, điện lạnh, điện thoại, nước, hệ thống cấp thoát nước, thiết bị vệ sinh, trang thiết bị kỹ thuật... Hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng và bảo quản tài sản, trang thiết bị phục vụ quản lý, giảng dạy, NCKH...,cho các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường.
 
4. Quản lý và vận hành hệ thống cấp thoát nước, hệ thống lưới điện trong toàn Trường. Đảm bảo thường xuyên có điện, nước sử dụng cho hoạt động của Trường, chống lãng phí và thất thu tiền điện, nước; tổ chức phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động cho các đơn vị và cá nhân trong Trường.
 
5. Quản lý trực tiếp toàn bộ tài sản, thiết bị  phòng học và giảng đường; phối hợp và hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng hiệu quả các khu học tập, giảng đường, máy móc thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập; tổ chức tốt các dịch vụ phục vụ tại các phòng học, giảng đường (ánh sáng, âm thanh …), chuẩn bị CSVC, phòng học cho các kỳ thi tuyển sinh, thi học kỳ, thi tốt nghiệp…
 
6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, tài sản, đất đai, của Trường (kể cả nguồn tài sản của các dự án) được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Trường. Thực hiện thống kê, báo cáo kịp thời về tài sản và CSVC của Trường theo quy định và yêu cầu của các cấp.
 
7. Thường trực các Hội đồng tư vấn về mua sắm tài sản, kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản, đấu thầu mua sắm, tu sửa CSVC. Thường trực các ban: Phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt. Tổ chức các hoạt động dịch vụ  thuê, mướn CSVC. Hoàn thiện hệ thống các văn bản về công tác quản lý, mua sắm, kiểm kê, thanh lý, tu sửa CSVC và trang thiết bị.
 
8. Cùng với Phòng KH-TC và các đơn vị liên quan nghiệm thu, tiếp nhận các công trình mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, các thiết bị, máy móc để hạch toán vào tài sản cố định của trường trước khi đưa vào sử dụng ; chủ trì, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm kê tài sản, đất đai, nhà cửa, phòng ốc do trường quản lý; tổ chức các hội đồng thanh lý những tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư hư hỏng.
 
Cơ cấu nhân sự:
 
STT Họ tên Ngạch Chức vụ Trình độ
1 Lê Duy Bảo Chuyên viên chính Trưởng phòng Thạc sỹ
2 Đặng Vinh Chuyên viên chính   Thạc sỹ
3 Phan Quang Thịnh Chuyên viên   Thạc sỹ
4 Mai Thị Minh Ngọc Chuyên viên   Đại học
5 Nguyễn Ngọc Quyền Chuyên viên   Đại học
 
 Print