DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT TOPJ NGÀY 13/1/2019

Updated : 11/01/2019

 
TÊN PHÒNG
SỐ BÁO DANH
CẤP ĐỘ
A102 (Tầng 1)
18C0110001~18C0110026
SƠ CẤP
A103 (Tầng 1)
18C0110027~18C0110052
SƠ CẤP
B101 (Tầng 1)
18C0110053~18C0110078
SƠ CẤP
B102 (Tầng 1)
18C0110079~18C0110104
SƠ CẤP
B103 (Tầng 1)
18C0110105~18C0110129
SƠ CẤP
B201 (TẦNG 2)
18A0110001~18A0110003
TRUNG CẤP
 
Lưu ý:
-Thời gian có mặt để làm thủ tục tại phòng thi: 8h45
-Thời gian thi chính thức: 9h30
-Đề nghị thí sinh xuất trình chứng minh thư (bản gốc) khi vào phòng thi.
-PHÒNG HỘI ĐỒNG: A101
 
Danh sách thi:
 
 Print