Thông báo điều mức thu học phí và thu học phí

Updated : 2023/03/16

Phòng Kế hoạch - Tài chính kính gửi Thông báo số 343/TB-ĐHNN ngày 14/3/2023 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022-2023 và Thông báo số 352/TB-ĐHNN ngày 14/3/2023 về việc mức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa từ năm 2021 trở về trước hệ chính quy (file đính kèm).
 
 Print