Thông báo mời truy cập miễn phí CSDL Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học

Updated : 2022/06/13

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về việc khai thác, truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học. 

Kính mời xem Công văn số 1336/ĐHĐN-TTTTHLTT và Hướng dẫn truy cập dưới đây. 

Tài liệu để tải về

Tin Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

 
 Print