Thông báo về việc đăng ký quay video bài giảng điện tử và lịch dạy online qua video (qua laptop cá nhân)

Updated : 17/03/2020

Liên kết đăng ký học hdsd dạy online (có thể dạy tại nhà qua laptop):
 
Liên kết đăng ký lịch quay video tại phòng Studio:
 
 
 
 Print