VĂN BẢN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Danh mục văn bản Tổ chức - Hành chính

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mục lục:
   
 
 
 
1. Chiến lược:
 
STT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại LINK
1 Quyết định 1219/QĐ-ĐHĐN Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035  1219/QĐ-ĐHĐN  17/04/2018  17/04/2018 ĐHĐN Còn hiệu lực Quyết định
http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=32605&tr=g7vn251251253256250250246253VBQPPL
2 Quyết định 418/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020  418/QĐ-TTg  11/04/2012  11/04/2012 Chính phủ Còn hiệu lực Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14389&tr=g7vn253250255255253249246254VBQPPL
 
 
 
2. Quy chế hoạt động:
 
  Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại LINK
1 Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 08/2012/QH13 6/18/2012 1/1/2013 Quốc hội   Luật http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=163054
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học của Quốc hội, số 34/2018/QH14 34/2018/QH14  11/19/2018 7/1/2019 Quốc hội Còn hiệu lực Luật https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-42-VBHN-VPQH-2018-Luat-Giao-duc-dai-hoc-407245.aspx
3 Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Điều lệ trường đại học 70/2014/QĐ-TTg 12/10/2014 1/30/2015 Chính phủ  Còn hiệu lực Quyết định http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=177916
4 Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 08/2014/TT-BGDĐT 3/20/2014 5/5/2014 Bộ Giáo dục và Đào tạo  Còn hiệu lực Thông tư htttp://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=173059&category_id=0
5 Công văn 6950/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc. 6950/QĐ-ĐHĐN
 01/12/2014
  Đại học Đà Nẵng Còn hiệu lực Công văn http://congvan.udn.vn/View.aspx?id=8086&tr=g7vn201412011748
6 Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 6675/QĐ-ĐHĐN ngày 28/11/2016 6675/QĐ-ĐHĐN 11/28/2016 ######## ĐHĐN   Quyết định Tải file
7 Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc ban hành kèm theo Quyết định số 157/QĐ-ĐHNN ngày 10/03/2015 157/QĐ-ĐHNN  3/10/2015 3/10/2015 ĐHNN Còn hiệu lực Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=24836&tr=g7vn250252254255255252246254VBNBo
8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 158/QĐ-ĐHNN ngày 22/02/2016 158/QĐ-ĐHNN 2/22/2016 2/22/2016 ĐHNN Còn hiệu lực Quyết định Tải file
 
 
3. Bảo hiểm xã hội:
 
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Luật số 58/2014/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 58/2014/QH13 11/20/2014 1/1/2016 Quốc hội  Còn hiệu lực Luật http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178127
2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 1/1/2016 Chính phủ  Còn hiệu lực Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=182152
3 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 59/2015/TT-BLĐTBXH 12/29/2015 2/15/2016 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội    Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=183536
4 Quy trình thu bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 595/QĐ-BHXH 4/14/2017 7/1/2017 BHXH Việt Nam   Quyết định https://baohiemxahoidientu.vn/van-ban/chi-tiet/quyet-dinh-595-qd-bhxh
 
4. Tuyển dụng viên chức:
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội: Luật viên chức 58/2010/QH12 11/15/2010 1/1/2012 Quốc hội  Còn hiệu lực Luật http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98566
2 Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội : BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 10/2012/QH13 6/18/2012 5/1/2013 Quốc hội  Còn hiệu lực Luật Tải file
3 Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm 38/2013/QH13 11/16/2013 1/1/2015 Quốc hội  Còn hiệu lực Luật http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=171410
4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 29/2012/NĐ-CP 4/12/2012 6/1/2012 Chính phủ  Còn hiệu lực Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=157434
5 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự ngh 161/2018/NĐ-CP 11/29/2018 1/15/2019 Chính phủ Còn hiệu lực Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195479
6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 15/2012/TT-BNV 12/25/2012 2/15/2013 Bộ Nội vụ  Còn hiệu lực
Thông tư
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167251
7 Thông tư số 04/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức 04/2015/TT-BNV 8/31/2015 10/15/2015 Bộ Nội vụ  Còn hiệu lực
Thông tư
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=181501
8 Thông tư 03/2019/TT-BNV: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 03/2019/TT-BNV 5/14/2019 7/1/2019 Bội nội vụ Còn hiệu lực Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197087
9 Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1983/QĐ-ĐHĐN ngày 10/05/2016 1983/QĐ-ĐHĐN 5/10/2016 5/10/2016 Đại học Đà Nẵng Còn hiệu lực Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14549&tr=g7vn254248256250254256246251VBNBo
10 Quy trình tuyển dụng viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-ĐHNN ngày 31/12/2014 733/QĐ-ĐHNN  12/31/2014 12/31/2014 Trường ĐHNN   Quyết định Tải file
11 Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự ban hành kèm theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHNN ngày 15/01/2016 78/QĐ-ĐHNN  1/15/2016 1/15/2016 Trường ĐHNN   Quyết định Tải file
 
 
5. Chức danh nghề nghiệp:
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 12/2012/TT-BNV 12/18/2012 2/15/2013 Bộ Nội vụ    Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167773
2 Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính 11/2014/TT-BNV 10/9/2014 12/1/2014 Bộ Nội vụ  Còn hiệu lực Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=177419
3 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức 05/17/TT-BNV 15-08-2017   Bộ Nội vụ     https://moha.gov.vn/DATA/DOCUMENT/2017/08/CV/05_2017_TT_BNV.pdf
4 Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 03/2019/TT-BNV 5/14/2019 7/1/2019 Bộ Nội vụ  Còn hiệu lực Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197087
5 Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 11/28/2014 2/1/2015 Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ    Thông tư liên tịch http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=178042
6 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 47/2014/TT-BGDĐT 12/31/2014 3/25/2015 Bộ GD&ĐT   Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=179054
7 Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Y tế : Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ 10/2015/TTLT-BYT-BNV 5/27/2015 7/16/2015 Bộ Nội vụ-Bộ Y tế   
Thông tư liên tịch
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=180213
8 Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Nội vụ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 5/19/2015 7/15/2015 Bộ Nội vụ-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch    Thông tư liên tịch http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=181251
9 Quyết định 1983/QĐ-ĐHĐN Quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp  1983/QĐ-ĐHĐN 5/10/2016 5/10/2016 ĐHĐN   Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14549&tr=g7vn254248256250254256246251VBNBo
10 Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Quyết định 3295/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2017 3295/QĐ-ĐHĐN 9/29/2017 9/29/2017 ĐHĐN Còn hiệu lực Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=31252&tr=g7vn255248253253252255246253VBNBo
11 Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN  3598/QĐ-ĐHĐN  6/16/2016 6/16/2016 ĐHĐN    Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14551&tr=g7vn249250249252248254246249VBNBo
12 Quyết định 2721/QĐ-ĐHĐN Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2016  2721/QĐ-ĐHĐN 8/22/2017 8/22/2017 ĐHĐN    Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=31251&tr=g7vn255248253253252255246253VBNBo
13 Quyết định 4043/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng  4043/QĐ-ĐHĐN  08/06/2015  08/06/2015 ĐHĐN    Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14411&tr=g7vn255254252249255254246249VBNBo
14 Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng theo Quyết định 2682/QĐ-ĐHĐN  2682/QĐ-ĐHĐN  06/03/2015  06/03/2015 ĐHĐN  
 Quyết định
http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14407&tr=g7vn250256257253254250246253VBNBo
15 Quy định chế độ làm việc của các chức danh giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 80/QĐ-ĐHNN ngày 21/01/2016 80/QĐ-ĐHNN ngày 21/01/2016 1/21/2016 1/21/2016 Trường ĐHNN  
 Quyết định
 Tải file
 
 
6. Thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp:
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 29/2012/NĐ-CP 4/12/2012 6/1/2012 Chính phủ  Còn hiệu lực Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=157434
2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự ngh 161/2018/NĐ-CP 11/29/2018 1/15/2019 Chính phủ Còn hiệu lực Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=195479
1 Thông tư số 12/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 12/2012/TT-BNV 12/18/2012 2/15/2013 Bộ Nội vụ    Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167773
3 Thông tư 03/2019/TT-BNV: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 03/2019/TT-BNV 5/14/2019 7/1/2019 Bội nội vụ Còn hiệu lực Thông tư http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=197087
4 Công văn về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2019 2616/BGDĐT-NGCBQLGD  6/17/2019   Bộ GD&ĐT   Văn bản https://moet.gov.vn/content/vanban/Lists/VBDH/Attachments/2525/2616_BGDDT_NGCBQLGD.signed.pdf
5 Công văn về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính (hạng II) năm 2019. 2617/BGDĐT-NGCBQLGD  6/17/2019   Bộ GD&ĐT   Văn bản https://moet.gov.vn/van-ban/vbdh/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=2526
6 Quyết định 3295/QĐ-ĐHĐN Quy định về xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức   3295/QĐ-ĐHĐN  29/09/2017   ĐHĐN    Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=31252&tr=g7vn255248253253252255246253VBNBo
 
 
7. Đào tạo, bồi dưỡng, Phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp ưu đãi, nâng lương
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 143/2013/NĐ-CP 10/24/2013 12/10/2013 Chính phủ    Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=170509
2 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 101/2017/NĐ-CP  9/1/2017 10/21/2017 Chính phủ  Còn hiệu lực Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190962
3 Thông tư số 19/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 19/2014/TT-BNV 12/4/2014 2/2/2015 Bộ Nội vụ   
Thông tư
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=178117
4 Thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 3/10/2015 4/24/2015 Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo    Thông tư liên tịch http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179337
5 Thông tư số 01/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 01/2018/TT-BNV 1/8/2018 3/1/2018 Bộ Nội vụ   
Thông tư
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=193121
6 Quyết định 5118/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, viên chức thuộc cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN  5118/QĐ-ĐHĐN 8/29/2014 8/29/2014 ĐHĐN    Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14525&tr=g7vn257253253255249253246254VBNBo
7 Quyết định 1112/QĐ-ĐHĐN Quy chế về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc ĐHĐN  1112/QĐ-ĐHĐN  3/5/2015 3/5/2015 ĐHĐN   Quyết định Tải file
8 Quyết định số 2211/QĐ-ĐHĐN Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng ban hành ngày 30/5/2016 2211/QĐ-ĐHĐN 5/30/2016  30/05/2016 ĐHĐN   Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=23499&tr=g7vn249251253250248252246253VBNBo
9 Quyết định 3598/QĐ-ĐHĐN Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN  3598/QĐ-ĐHĐN  6/16/2016 6/16/2016 ĐHĐN   Quyết định Tải file
10 Quyết định 2721/QĐ-ĐHĐN Bổ sung Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 3598/QĐ-ĐHĐN ngày 16/6/2016 2721/QĐ-ĐHĐN 8/22/2017 8/22/2017 ĐHĐN   Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=31251&tr=g7vn255248253253252255246253VBNBo
11 Quyết định số 872/QĐ-ĐHNN về việc quản lý viên chức trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 872/QĐ-ĐHNN 8/25/2016 8/25/2016 ĐHNN   Quyết định Tải file
 
 
8. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài:
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Quyết định 6196/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý thuộc Bộ GD&ĐT  6196/QĐ-BGDĐT  12/29/2016  29/12/2016 Bộ GD&ĐT   Quyết định Tải file
2 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3268/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2018 3268/QĐ-BGDĐT 8/29/2018 8/29/2018 Bộ GD&ĐT Còn hiệu lực Quyết định http://www.udn.vn/bcns/view/465/1936
3 Quy chế bộ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi chức, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định 1215/QĐ-ĐHĐN ngày 10/04/2017 1215/QĐ-ĐHĐN  4/10/2017 4/10/2017 Đại học Đà Nẵng Còn hiệu lực Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=24769&tr=g7vn250257254256257255246251VBNBo
4 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 1111/QĐ-ĐHĐN 4/17/2019 4/17/2019 Đại học Đà Nẵng     Tải file
 
 
9. Kéo dài thời gian công tác:
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu 71/2000/NĐ-CP 11/23/2000   Chính phủ    Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=8299
2 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức 46/2010/NĐ-CP 4/27/2010 7/1/2010 Chính phủ    Nghị định http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=113400
3 Quyết định 191/QĐ-ĐHĐN Quy định thực hiện kéo dài thời gian công tác và chế độ hưu trí  191/QĐ-ĐHĐN  11/01/2016  11/01/2016 ĐHĐN Còn hiệu lực  Quyết định http://pbgdpl.udn.vn/View.aspx?id=14527&tr=g7vn249257250254250255246255VBNBo
 
 
10. Kê khai, công khai bản kê khai tài sản:
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về minh bạch tài sản, thu nhập 78/2013/NĐ-CP 7/17/2013 9/5/2013 Chính phủ   Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=168698
2 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ : Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
Thuộc tính văn bản
08/2013/TT-TTCP 10/31/2013 12/16/2013
Thanh tra Chính phủ 
 
Thông tư
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=171118
3 Công văn 5201/BGDĐT-TCCB số đến 1182 Về việc báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập định kỳ hàng năm   5201/BGDĐT-TCCB 10/15/2015   Bộ GDĐT   Công văn http://congvan.udn.vn/View.aspx?id=20973&tr=g7vn20151015_2444
 
 
11. Đánh giá phân loại viên chức:
 
TT Nội dung văn bản Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày hiệu lực Cơ quan ban hành Hiệu lực Phân loại Link
1 Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Nghị định số 88/2017/NĐ-CP 6/9/2015 9/15/2017 Còn hiệu lực   Nghị định Tải file
2 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 56/2015/NĐ-CP 6/9/2015 8/1/2015 Còn hiệu lực   Nghị định http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180193
3 Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019 và các năm tiếp theo 1707/HD-ĐHĐN 6/6/2019   Còn hiệu lực   Quyết định http://www.udn.vn/app/webroot/upload/files/Huong%20dan%201707%20Danh%20gia%20CBVC_2019.pdf
 
 
12. Biểu mẫu