VĂN BẢN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Danh mục văn bản Tổ chức - Hành chính

Số hiệu CV
Nội dung
Ghi chú
Các văn bản liên quan đến công tác cán bộ Các văn bản về Bảo hiểm xã hội  
Các văn bản về Chức danh nghề nghiệp, nhiệm vụ  
Các văn bản về Đào tạo bồi dưỡng, quản lý đi nước ngoài  
Các văn bản về Phụ cấp ưu đãi, thâm niên Nhà giáo, nâng lương  
Các văn bản về Tuyển dụng, Hợp đồng làm việc, Tập sự, Bổ nhiệm, Kéo dài thời gian công tác  
2617/BGDĐT-NGCBQLGD  Tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên chính hạng II năm 2019 Công văn và biểu mẫu
2616/BGDĐT-NGCBQLGD Tổ chức thi thăng hạng CDNN giảng viên cao hâng hạng I năm 2019 Công văn và biểu mẫu
  Quyết định về việc điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng Quyết định
  Thông tư liên tịch - Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập Thông tư
  Mẫu đề nghị cử cán bộ hướng dẫn tập sự Biểu mẫu
  Biểu mẫu xin đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước Biểu mẫu
  Đơn xin dự tuyển Cao học, Nghiên cứu sinh Biểu mẫu
  Hồ sơ xin nghỉ thai sản tại các Phòng Biểu mẫu
  Hồ sơ xin nghỉ thai sản tại các Khoa Biểu mẫu
  Hồ sơ tái ký hợp đồng làm việc tại các Phòng Biểu mẫu
  Hồ sơ tái ký hợp đồng làm việc tại các Khoa Biểu mẫu
  Hồ sơ xét hết tập sự tại các Chuyên viên Biểu mẫu
  Hồ sơ xét hết tập sự tại các Giảng viên Biểu mẫu
671-2017-ĐHNN Thông báo về việc Báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của giảng viên năm học 2017-2018  
280-2017-TB-ĐHNN
 
1215-2017-QĐĐHĐN Quyết định về việc ban hành quy chế bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ, viên chức giữ chức vụ quản lý, Hội đồng trường của các cơ sở giao dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng  
6675-2016-QĐĐHĐN Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Đại học Đà Nẵng  
6196-QĐ-BGDĐT
 
1983-2016-QĐ-ĐHĐN  
221-2016-QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoại của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng  
70-2014-QĐ-TTg
 
47-2014-TT-BGDĐT
 
3598-2016-QĐĐHĐN Ban hành về quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Đà Nẵng  
36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV
 
 
08-2013-TT-BNV
 
29-2012-NĐ-CP