VĂN BẢN TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Danh mục văn bản Tổ chức - Hành chính

STT
Số hiệu CV
Nội dung
Ghi chú
1
280-2017-TB-ĐHNN
 
2
6196-QĐ-BGDĐT
 
3 1983-2016-QĐ-ĐHĐN  
4 221-2016-QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoại của cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng  
5
70-2014-QĐ-TTg
 
6
47-2014-TT-BGDĐT
 
7
36-2014-TTLT-BGDĐT-BNV
 
 
8
08-2013-TT-BNV
 
9
29-2012-NĐ-CP