Công văn hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017.

Updated : 16/03/2017

Phòng Thanh tra Pháp chế kính gửi Quý Thầy, Cô Công văn số 326/ĐHNN-TTr-PC về Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017.
Thời hạn gửi hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương về trường (qua Phòng TTPC): trước ngày 25/04/2017.
Vui lòng tham khảo mẫu Tóm tắt thành tích cá nhân như file đính kèm.
 
 
 
 
 Print